City Hotel list

HOTEL
ADDRESS
TELEPHONE
TARIFF-RANGE
Fateh Prakash City Palace Tel: 528008 $100 - 300
Lake Palace Lake Pichola Tel: 527961 $210 - 600
Laxmi Vilas Fateh Sagar Rd. Tel: 529711 Rs.3600 - 7500
Shikar Bari Nr. Goverdhan Vilas Tel: 528008 Rs.3000 - 5000
Shiv Niwas City Palace Tel: 528008 $100 - 500
Trident Haridasji Ki Magri, Mulla Talai Tel: 432200 $140 - 225
Hilltop Palace 5 Ambavgarh Tel: 432246 Rs.1350 - 2100
Jagat Niwas Palace 24-25 Lalghat Tel: 422860 Rs.800 - 2000
Kankarwa Haveli 26 Lalghat Tel: 411457 Rs.550 - 2500
Paras Mahal Nr. Paras Cinema Tel: 487688 Rs.1500 - 2400
Raj Darshan 18 Pannadhai Marg Tel: 526601 Rs.1600 - 2100
Ram Pratap Fateh Sagar Lake Tel: 523890 Rs.550 - 2500
Rang Niwas Lake Palace Rd. Tel: 523890 Rs.550 - 2500
Vishnupriya Gulab Bagh Rd. Tel: 421313 Rs.1200 - 2100
Anand Bhawan Fateh Sagar Rd. Tel: 523256 Rs.700 - 1450
Caravanserai 14 Lalghat Tel: 411103 Rs.900 - 1300
Chandralok Saheli Marg Tel: 560011 Rs.900 - 1100
Green View International Lake Palace Rd Tel: 422222 Rs.800 - 1190
Jagat Niwas Lalghat Tel: 415547 Rs.500 - 1190
Lake Pichola Outside Chandpol Tel: 421965 Rs.1000 - 1195
Lakend Fateh Sagar Lake Tel: 431401 Rs.500 - 1500
Mahendra Prakash Lake Palace Rd. Tel: 419811 Rs.300 - 1000
Rani Palace 48-B Ambamata Scheme Tel: 529880 Rs.395 - 1095
Royal Palace 44 Pandu Wari Tel: 414644 Rs.100 - 1200
Sai Niwas 75 Navghat Marg Tel: 524909 Rs.850 - 1250
Sarovar Outside Chandpol Tel: 431732 Rs.600 - 1200
Bharat Niwas Nr. Sahelion ki Bari Tel: 560250 Rs.300 - 700
Damani Sethji ki Bari, Chetak Circle Tel: 525675 Rs.300 - 800
Dream Palace Nr. Sahelion ki Bari Tel: 520064 Rs.300 - 700
Kajri Nr. Shastri Circle Tel: 410501 Rs.400 - 800
Lalghat G/H Behind Jagdish Temple Tel: 525301 Rs.300 - 400
Padmini Palace 27 Gulab Bagh Rd. Tel: 414191 Rs.350 - 990
Pratap Bhawan 12 Lalghat Tel: 560566 Rs.400 - 700
Raj Palace 103 Bhatiyani Chohtta Tel: 410364 Rs.300 - 900
Saheli Palace Saheli Marg Tel: 527814 Rs.400 - 850
Shambhu Vilas Lake Palace Rd. Tel: 421921 Rs.500 - 900
Vinayak Kalagi-Goragi Tel: 522166 Rs.325 - 850
Lake Palace Rd. Area
Chandra Prakash Lake Palace Rd. Tel: 422909 Rs.150 - 350
Haveli Lake Palace Rd. Tel: 421351 Rs.150 - 450
Jhala Maan Lake Palace Rd. Tel: 422335 Rs.200 - 350
Ratnadeep Lake Palace Rd. Tel: 561310 Rs.70 - 425
Sai Darshan Lake Palace Rd. Tel: 415151 Rs.150 - 500
Shakti Palace Lake Palace Rd. Tel: 410453 Rs.100 - 600
V.I.P. 11 Lake Palace Rd. Tel: 421028 Rs.100 - 450
Jagdish Mandir Area
Anjani Opp. Gangaur Ghat Tel: 421770 Rs.125 - 300
Badi Haveli Gangaur Ghat Marg Tel: 412588 Rs.200 - 350
Evergreen G/H 32 Lalghat Tel: 421585 Rs.100 - 300
Gangaur Ghat 33 Gangaur Ghat Tel: 420430 Rs.100 - 800
Gangaur Palace 3 Gangaur Ghat Tel: 422303 Rs.60 - 500
Jag Niwas G/H 21 Gangaur Marg Rs.150 - 400
Jheel G/H 56 Gangaur Ghat Tel: 421352 Rs.100 - 700
Lake View G/H 1 Lalghat Tel: 420527 Rs.100 - 150
Lehar G/H Nr. Badi Haveli Tel: 417651 Rs.100 - 300
Lake Ghat G/H 4/13 Lalghat Tel: 521636 Rs.150 - 300
Minerwa 5/13 Gadiya Devra, Chandpol Tel: 523471 Rs.75 - 125
Nukkad G/H 56 Ganesh Ghati Rs.40 - 125
Rana Castle 4 Lalghat Tel: 413666 Rs.100 - 400
Shri Karni G/H 17/19 Lalghat Marg Tel: 419615 Rs.100 - 250

BACK TO HOTELS & RESTAURANTS DETAIL

NOTE: A Government tax of 17.5% isapplied to room rates of over Rs.2000